4,400.00

VOUCHER

Voucher platí na vlněný koberec z kolekce Pastva v hodnotě 4.400,-
120×80 cm

20 skladem (dostupné na objednávku)

Kategorie:

Popis

PASTVA

J E   K O L E KC E   V L N Ě N ÝC H   K O B E R C Ů ,

K   J E J I C H Ž   V Ý R O B Ě   J E   P O U Ž I T Á   V L N A   Z   Č E S K Ý C H   O V C Í .

KO B E R C E   J S O U   U T K A N É   V   J I Ž N Í C H   Č E C H Á C H  V   T K A L C O V N Ě  S   D L O U H O L E T O U

R O D I N N O U   T R A D I C Í  A   N Á S L E D N Ě   P E Č L I V Ě   R U Č N Ě   V Y Š I T É .

 

O V Č Í   V L N A   J E   M AT E R I Á L   S   U N I K ÁT N Í M I   V L A S T N O S T M I .   J E   H Y P O A L E R G E N N Í   A     O D O L N Á   V Ů Č I   P L Í S N Í M .

KO B E R E C PA S T VA J E   1 0 0 % P Ř Í R O D N Í ,   L O K Á L N Í   P R O D U K T.